Forudsætninger og forbehold ifm. energimærkning af ejendomme.

Nedenstående gør sig gældende medmindre andet er aftalt skriftligt. Sidst opdateret 05/09-2023

Generelle forudsætninger
- En forudsætning for, at energikonsulenten kan udarbejde et korrekt energimærke er, at der er umiddelbar adgang til alle rum med adgangsvej, herunder loftrum, skunke, krybekælder og kælderrum.
- Energimærkning sker i overensstemmelse med vilkårene i ABR 89, “Almindelige bestemmelser forteknisk rådgivning og bistand”.
- Honorar for energimærkning fremgår af mailen fremsendt med ejeroplysningsskema.
- Prisen er inkl. alle omkostninger i forbindelse med udførelsen af opgaven.
- Afbud før besigtigelse skal finde sted senest 24 timer før besigtigelsen.
- Forgæves kørsel og utidig afbud faktureres kr. 1250 ekskl moms.

Konjunkturer og prisudvikling
 Vi har set volatile energipriser den seneste tid, og energimærket tager udgangspunkt i dagspriserne. Derfor vil der være modsatrettede effekter mellem tilbagebetalingstider og energipriser.
Priser på fragt, råvarer og arbejdsløn har også påvirket byggevirksomhederne den seneste tid, og derfor er der mulighed for, at omkostningerne til energiforbedringer afviger fra det skøn eller estimat, som der er forestillet i energimærket. Som bygningsejer bør du altid undersøge mulighederne inden energirenovering og tiltag iværksættes.

Tekniske forudsætninger
Det der er på matriklen registreres. Vi kan ikke indregne tekniske anlæg eller bygningsdele som ikke står færdigsamlet/i drift ved besigtigelsen.
Såfremt der forefindes kælderareal og i disse varmekilder såsom vandbåren radiator, luft/luft varmepumper eller fastmonteret el-paneler vil rummene blive indregnet som opvarmet, og arealet tæller med som opvarmet areal, uagtet om de faktiske forhold er som så. Der vil også blive stillet forslag på efterisolering af disse kælderrum, det er vi forpligtigede til at gøre iht. energistyrelsens retningslinjer.


Destruktive undersøgelser
Der kan foretages destruktive undersøgelser for at bestemme konstruktionernes isoleringsforhold. Hvis du ikke ønsker destruktive undersøgelser, accepterer du samtidig, at den manglende undersøgelse kan medføre en vis usikkerhed for de faktiske isoleringsforhold, og at konstruktionstypen vil blive skønnet ud fra energikonsulentens visuelle besigtigelse. Ved udførsel af destruktive undersøgelser foretager energikonsulenten ikke retablering/reparation af den destruktive undersøgelse. De områder der undersøges efterlades til udbedring for ejeren. Skader opstået i eller i forbindelse med den destruktive undersøgelse (elkabler, rør, tapet mv.) er uden ansvar for energikonsulenten. Ved områder der undersøges, vil der i nogle tilfælde efterlades spor og snav efter en boring. Der foretages ikke rengøring.
 

Ejeroplysningsskema
Der fremsendes et ejeroplysningsskema ifm udarbejdelse af tilbud. Ejeroplysningsskemaet giver bygningsejeren mulighed for at bl.a. at udspecificere isoleringsforhold, fremsende datablade, oplyse forbrug for forrige periode mm.
Hvis vi ikke modtager et ejeroplysningsskema inden besigtigelsesdato vil der ikke blive foretaget destruktive prøver, det oplyste forbrug vil ikke fremgå af energimærket og konstruktions/isoleringsforhold vil udelukkende bero på besigtigelse og tegningsmateriel vi selv kan fremskaffe fra weblager.dk eller tilsvarende.

Energimærkning af nybyggeri
I tilfælde af betydelige fejl i energirammen og ekstraordinær tidsforbrug for os ifm. udarbejdelse af energimærket forebeholder vi os retten til at fakturere medgået tid, som dd. udgør kr. 895 kr ekskl moms.
Iht lovgivningen skal energimærket indberettes senest 8 uger efter besigtigelsen. Såfremt sagen ikke er fyldestgørende oplyst inden for 6 uger efter besigtigelsen kan det være nødvendigt med genbesigtigelse for at overholde gældende lovgivning, hvilket vil blive faktureret efter medgået tid.
I tilfælde af manglende oplysninger der forsinker processen unødigt, så CM5 vurderer at opgaven er gået i stå, eller manglende respons fra rekvirenten på CM5s efterspørgsler forbeholder vi os retten til at afslutte opgaven og fakturere sagen iht. den aftalte pris. Ved genoptagelse af sagen faktureres den medgåede tid for genbesigtigelse samt nødvendig tid til sagsbehandling og indberetning.
I tilfælde af energimærket ikke kan indberettes til den forventede deadline for byggesagen kan der udstedes en energimærkningskladde som kan benyttes til opnåelse af for en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Denne kladde faktureres som ekstraarbejder, Kr. 1400 ekskl moms.

 Hvilket materiale skal vi bruge ifm. energimærkning af nybyggeri?
• Ajourført energiramme i hhv. PDF- og XML-format.
• Tegninger, herunder plan-, snit- og facadetegninger.

• Kopi af byggetilladelsen.
• U-værdier på vinduer, døre, følgeseddel fra producenten.
• Indreguleringsrapport for ventilationsanlæg.
• Funktionsafprøvningsrapport på tekniske installationer.Forsikringsforhold og sikkerhed 
CM5 har professionel rådgiverforsikring gennem Topdanmark. Police kan fremsendes ved forespørgsel.
CM5 er ISO9001 certificeret og auditeres løbende af Byggeriets kvalitetskontrol.
CM5 er medlem af Danske byggekonsulenter.
CM5 er medlem af Rådet for bæredygtigt byggeri.
CM5 er certificeret og godkendt af Energistyrelsen til udarbejdelse af alle typer energimærker.

Vores professionelle rådgiverforsikring dækker hele Norden.
Topdanmark kan kontaktes her eller på telefon +45 7013 7913
Energistyrelsen kan kontaktes her eller på telefon +45 3292 6700